jo.sieroszewice.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy Sieroszewice www.sieroszewice.pl
Gminny Zakład Komunalny w Sieroszewicach strona główna 

Deklaracja dostępności
Dane koordynatora

 


Koordynatorem ds. dostępności jest:


Ewelina Wojtysiak,


mail: gzk@sieroszewice.pl,tel: 62 735 10 62


 

 Zgłoszenie do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.pdf

Opublikowane przez: Marcin Dachowski | Data wprowadzenia: 2020-09-30 19:35:21 | Data modyfikacji: 2021-06-23 20:10:09.

Gminny Zakład Komunalny w Sieroszewicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://bip.sieroszewice.pl w zakładce Gminny Zakład Komunalny

Data publikacji: 2014.12.10

Data aktualizacji: 2020.11.30

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).
Serwis  zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.
 

Data sporządzenia: 2020-11-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

 

Opublikowane przez: Marcin Dachowski | Autor: Marcin Dachowski | Data wprowadzenia: 2020-12-10 12:25:34 | Data modyfikacji: 2020-12-10 12:35:47.

Zobacz:
 Ochrona danych osobowych .  Statut .  Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków .  Ceny usług wywozu nieczystości ciekłych .  Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków .  Ogłoszenia-Komunikaty .  Zamówienia publiczne .  Ulotka informacyjna .  Tryb Działania  .  Załatwianie Spraw  .  Kierownictwo .  Realizacja Zadań .  Struktura Organizacyjna  .  Informacje o majątku .  Informacje nieudostępnione .  Oświadczenia majątkowe .  Rejestry i archiwa .  Sprawozdania finansowe .  Ocena roczna jakości wody .  Ogłoszenia o naborze .  Deklaracja dostępności . 
Data wprowadzenia: 2020-12-10 12:25:34
Data modyfikacji: 2020-12-10 12:35:47
Autor: Marcin Dachowski
Opublikowane przez: Marcin Dachowski

  Biuletyn Informacji Publicznej - jo.sieroszewice.pl