Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępności

Gminna Biblioteka Publiczna w Sieroszewicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  http://www.jo.sieroszewice.pl/

Data publikacji: 2015-02-01

Data aktualizacji: 2020-12-23

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących
Brak informacji w języku migowym
Brak opisów zdjęć
Wyłączenia

Dokumenty opublikowane przed 23 września 2018 roku zostały wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.
Multimedia opublikowane przed 23 września 2020 roku zostały wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.
Treści archiwalne nie wykorzystywane do bieżących zadań biblioteki opublikowane przed 23 września 2019 roku i nie poddawane od tego czasu przebudowom i zmianom zostały wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.
Data sporządzenia: 2020-12-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest 
Ewa Kotowska-Rasiak, gbpsieroszewice@interia.pl   
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 62 7396292. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.


Dostępność architektoniczna

Gminna Biblioteka Publiczna w Sieroszewicach

Lokal Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieroszewicach mieści się na parterze budynku Gminnego Ośrodka Kultury przy ulicy Ostrowskiej 49.

Wejście do biblioteki znajduje się od strony głównego parkingu. Do budynku prowadzą schody oraz podjazd dla wózków. Drzwi otwierają się automatycznie. Do wypożyczalni i czytelni biblioteki można wjechać na wózku.

W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych.

W bibliotece nie ma pętli indukcyjnej, informacji głosowej, oznaczeń brajla oraz oznaczeń kontrastowych lub w powiększonym druku dla osób niewidomych lub słabowidzących.

Przed budynkiem nie ma miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Nie jest możliwe skorzystanie na miejscu z tłumacza języka migowego ani z tłumacza on-line.

Filia biblioteczna w Ołoboku

Lokal znajduje się na parterze budynku przylegającego do szkoły podstawowej.

Budynek posiada jedno wejście, do którego prowadzą schody. Nie ma podjazdu dla wózków. Osoba niepełnosprawna może wejść do lokalu z pomocą  pracownika filii lub osoby towarzyszącej.

Nie ma toalety dla niepełnosprawnych.

W filii bibliotecznej nie ma pętli indukcyjnej, informacji głosowej, oznaczeń brajla oraz oznaczeń kontrastowych lub w powiększonym druku dla osób niewidomych lub słabowidzących.

Przed budynkiem nie ma parkingu. Po drugiej stronie ulicy znajduje się plac należący do szkoły, nie ma na nim miejsc wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Nie ma możliwości skorzystania na miejscu z tłumacza języka migowego ani z tłumacza on-line.                                                                     

Filia biblioteczne w Strzyżewie

Lokal znajduje się na parterze budynku przylegającego do remizy strażackiej.

Do budynku prowadzi jedno wejście. Nie ma schodów, jest możliwość wjazdu wózkiem.

Nie ma toalety dla niepełnosprawnych.

W filii bibliotecznej nie ma pętli indukcyjnej, informacji głosowej, oznaczeń brajla oraz oznaczeń kontrastowych lub w powiększonym druku dla osób niewidomych lub słabowidzących.

Przed budynkiem nie ma miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Nie ma możliwości skorzystania na miejscu z tłumacza języka migowego ani z tłumacza on-line.

Filia biblioteczna w Wielowsi

Lokal mieści się na piętrze budynku, w którym znajduje się sala wiejska i remiza strażacka.

Do budynku prowadzi jedno wejście. Nie ma windy. Osoba niepełnosprawna może wejść do lokalu z pomocą pracownika filii lub osoby towarzyszącej.

Nie ma toalety dla niepełnosprawnych.

W filii bibliotecznej nie ma pętli indukcyjnej, informacji głosowej, oznaczeń brajla oraz oznaczeń kontrastowych lub w powiększonym druku dla osób niewidomych lub słabowidzących.

Przed budynkiem nie ma miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Nie ma możliwości skorzystania na miejscu z tłumacza języka migowego ani z tłumacza on-line.

 

 Deklaracja dostępności - GBP.pdf

Opublikowane przez: Maria Marciniak | Autor: Maria Marciniak | Data wprowadzenia: 2021-03-26 21:01:26 | Data modyfikacji: 2021-03-26 21:03:02.
Data wprowadzenia: 2021-03-26 21:01:26
Data modyfikacji: 2021-03-26 21:03:02
Autor: Maria Marciniak
Opublikowane przez: Maria Marciniak