Deklaracja dostępności

 Koordynator do spraw dostępności.pdf

Opublikowane przez: Ewa Ratajczyk | Data wprowadzenia: 2020-11-06 13:36:13.
Deklaracja dostępności BIP Publicznego
Przedszkola w Westrzy

Deklaracja dostępności Biuletyn Informacji Publicznej  Publicznego Przedszkola w Westrzy 


 


Publiczne Przedszkole w Westrzy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępnosci ma zastosowanie do strony internetowej BIP Publicznego Przedszkola w Westrzy (
target=_new>http;www.jo.sieroszewice.pl/a) 


* Data publikacji strony internetowej : 2015-01-10


* Data ostatniej istotnej aktualizacji : 2020 -11- 06


 


Status pod względem zgodności z ustawą 


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych przedmiotów publicznych z powodu niezgodności  lub wyłączeń wymienionych poniżej .


 


Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności


 


 


*Deklarację sporządzono dnia : 2021 -03-10


* Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia : 2021-03-10


 


Deklarację sporządzono na podstawie samooceny


 


Informacje zwrotne i dane kontaktowe


*Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada :Ewa Ratajczyk


* E-mail :przedszkolewestrza@interia.pl* Telefon : 627396174


 


Każdy ma prawo : 


* zgłosić uwagi dotyczące dostępnosci cyfrowej strony lub jej elementu


* zgłosić żądanie zapewnienia dostępnosci cyfrowej strony  lub jej elementu 


*wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie


 


Żądanie musi zawierać :


 * dane kontaktowe osoby zgłaszajacej


* wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie


* wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji ,jeśli żadanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej .


 


Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie , najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępnosci albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.


 


Skargi i odwołania 


Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:


* Organ nadzorujący ;Dyrektor Publicznego Przedszkola w Westrzy 


* Adres ; Westrza 30 , 63-405 Sieroszewice 


* E-meil : przedszkolewestrza@interia.pl* Telefon: 627396174


 


Skargę można złożyc również do Rzecznika Praw Obywatelskich (https://www.rpo.gov.pl /content/ jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich )


 


Dostępność architektoniczna 


- wejście do budynku wyposażone jest w standardowe przeszklone drzwi , oświetlone


- nawierzchnia przed wejsciem jest utwardzona i bez przeszkód 


- budynej jest oznaczony tablicą informacyjną 


-budynek przedszkola posiada dwa wejscia w tym jedno główne


- bydynek składa się z parteru i piętra 


- do wejscia prowadzą dwustopniowe schody, brak podjazdu, platformy i podnośnika dla osób niepełnosprawnych 


- w budynku nie znajduje sie toaleta dla osób niepełnosprawnych 


-przy budynku znajdują  się ogólnodostępne miejsca parkingowe , nie wydzielono miejsc dla osób niepełnosprawnych 


- w budynku oznakowane są drogi ewakuacyjne 


- budynek posiada dźwiękowy system powiadamiania alarmowego


- w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille"a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiekszonym dla osób niewidomych i słabowidzących

 

Opublikowane przez: Ewa Ratajczyk | Data wprowadzenia: 2021-03-11 17:01:17 | Data modyfikacji: 2021-03-11 17:41:19.
Data wprowadzenia: 2021-03-11 17:01:17
Data modyfikacji: 2021-03-11 17:41:19
Opublikowane przez: Ewa Ratajczyk