deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności BIP Publicznego Przedszkola w Latowicach

 

Publiczne Przedszkole w Latowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Publicznego Przedszkola w Latowicach.

 

 

  • Data publikacji strony internetowej:

 

  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

 

 

Status pod względem zgodności z ustawą

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 

 

  • Deklarację sporządzono dnia:

 

  • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

 

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

 

  • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: EWA DUDEK

 

  • E-mail: pplatowice@sieroszewice.pl

   " target=_new>id="a11y-email">pplatowice@sieroszewice.pl

 

  • Telefon: 62 739 65 04

 

Każdy ma prawo:

 

 

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu

 

  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu

 

  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie

 

 

Żądanie musi zawierać:

 

 

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

 

  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

 

  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

 

 

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

 

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 

 

  • Organ nadzorujący: Dyrektor Publicznego Przedszkola w Latowicach

 

  • Adres: Latowice, ul. Środkowa 50

 

 

  • Telefon: 627396504

 

 

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostepność architektoniczna

- wejście do budynku wyposażone jest w standardowe przeszklone drzwi,       oświetlone i zabezpieczone samozamykaczem,       przy drzwiach znajduje się   domofon z sygnalizacją dźwiękową

- budynek jest oznaczony tablicą informacyjną

- nawierzchnia przed wejściem jest utwardzona i pozbawiona przeszkód 

- budynek jest parterowy

- do wejscia głównego prowadzą schody oraz podjazd dla osób   niepełnosprawnych

- w budynku nie znajduję się toaleta dla osób niepełnosprawnych

- wielokość, wyposażenie i aranżacja pomieszczeń przedszkola umożliwia   poruszanie się osobom niepełnosprawnym 

- przy budynku znajduję się ogólnodostępne miejsce parkingowe, brak       wydzielonych miejsc dla osób niepełnosprawnych

- w budynku oznakowane są drogi ewakuacyjne 

- budynek nie ma oznaczeń w alfabecie Braille ani oznaczeń kontrastowych

- budynek posiada dźwiękowy system powiadamiania alarmowego 

- dostepna jest czytelna informacja wizualna o drogach ewakuacji 

 

Informacje dodatkowe 

- wersję kontrastową,

- możliwość zmainy rozmiaru tekstu

- wyróznienie odnośników

 

 

 

 

 

Opublikowane przez: Ewa Dudek | Data wprowadzenia: 2020-12-29 12:12:08 | Data modyfikacji: 2023-03-17 08:05:43.
Data wprowadzenia: 2020-12-29 12:12:08
Data modyfikacji: 2023-03-17 08:05:43
Opublikowane przez: Ewa Dudek