statut

STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W LATOWICACH

 

 

 LATOWICE  2022

Statut  przedszkola opracowano na podstawie:

1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2021 r. poz.1762 oraz z 2022 r. poz. 935 i 1116)

  

2. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( DZ.U. 2021 poz.1082 oraz z 2022 r. poz. 655, 1079,1116 i 1383)

3.Ustawa z 26 stycznia 1882 r. Karta Nauczyciela( Dz. U. z 2022 r. poz. 1730)

4. Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z 22 lipca 2022r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach ( Dz. U. z 2022, poz. 1594)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                SPIS TREŚCI

Rozdział  I. Postanowienia wstępne………………………………s.1

Rozdział II. Cele i zadania przedszkola…………………………..s.4

Rozdział III. Organy przedszkola i ich kompetencje……….s.15

Rozdział IV. Organizacja przedszkola……………………………s.22

Rozdział V. Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola….s.29

Rozdział VI. Wychowankowie przedszkola i ich rodzice…s.40

Rozdział VII. Postanowienia końcowe…………………………..s.43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W LATOWICACH

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Nazwa przedszkola brzmi: Publiczne Przedszkole w Latowicach

2. Przedszkole posługuje się pieczęcią:

           PUBLICZNE PRZEDSZKOLE

                 W LATOWICACH

             Ul. Środkowa 50  tel. 62 7396504

                  63-405 Sieroszewice

                  NIP 622-24-06-579

3. Lokalizacja przedszkola:

     1) siedzibą przedszkola jest obiekt w Latowicach przy ulicy Środkowa 50 w którym funkcjonują 2 oddziały przedszkolne:

          a) oddział „ Biedronki”

           b) oddział „ Sówki”

4. Organem prowadzącym przedszkole jest :

      Gmina Sieroszewice

     Ul. Ostrowska 65, 63-405 Sieroszewice

5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest:

     Kuratorium Oświaty w Poznaniu delegatura w Kaliszu

       Ul. Kolegialna 4 , 62-800 Kalisz

 

- 1 –

 

§ 2

1. Ilekroć w dalszej części statutu jest mowa bez bliższego określenia o :

   1) przedszkolu - należy przez to rozumieć Publiczne Przedszkole w Latowicach

   2) statucie – należy przez to rozumieć Statut Publicznego Przedszkola w 

       Latowicach

   3) nauczycielu – należy przez to rozumieć każdego pracownika

     pedagogicznego przedszkola,

  4)  rodzicach – należy przez to rozumieć prawnych opiekunów dziecka oraz osoby ( podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.

§ 3

1. Przedszkole zapewnia wyżywienie.

2. Na posiłki wydawane przez kuchnię składają się:

1) śniadanie

2) obiad

3. Kuchnia przedszkolna przygotowuje posiłki zgodnie z obowiązującymi normami żywieniowymi dla dzieci w wieku przedszkolnym.

4. Jadłospisy planowanych posiłków ustala intendent w uzgodnieniu z kucharzem, a zatwierdza dyrektor.

5. Informacja o aktualnym jadłospisie jest udostępniana rodzicom na tablicy ogłoszeń

6. Przedszkole nie prowadzi diet. Na wniosek rodzica, poparty zaleceniem lekarza, kucharka eliminuje z żywienia uczulające dziecko produkty i w miarę możliwości zastępuję je innymi.

 

 

-  2  -

 

7. Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę:

1) dla dzieci 6 letnich realizujących roczne obowiązkowe przygotowania przedszkolne,

2) dla dzieci 3-5 letnich  od godz. 9.00 do godz.14.00 tj. 5 godzin dziennie

8. Na terenie przedszkola obowiązuje całkowity zakaz nagrywania  obrazu i dźwięku przez osoby dorosłe. Wyjątek stanowią sytuacje tj. przedstawienia przedszkolne, zajęcia otwarte, teatrzyki itp. . Zgodę na nagrywanie, w tych sytuacjach wydaje dyrektor.

§ 4

1. Do przedszkola przyjmuję się w pierwszej kolejności kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Sieroszewice.

2. W przypadku większej ilości kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w ust. 1 , niż wolnych miejsc przeprowadzone jest postępowanie rekrutacyjne.

3. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w przedszkolu.

4. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzane jest na podstawie:

1) Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku. Prawo oświatowe( Dz. U. z 2021 r. poz. 1082),

2) Uchwały Rady Gminy w sprawie określania kryteriów naboru do przedszkoli  prowadzonych przez Gminę Sieroszewice,

5. Rodzice dzieci przyjętych do przedszkola coroczne składają na kolejny rok szkolny” deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego”, w tym przedszkolu, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

6. W trakcie roku szkolnego o przyjęciu dziecka decyduje dyrektor przedszkola.

 

-  3  -

 

ROZDZIAŁ II

Cele i zadania przedszkola

§ 5

1. Placówka podejmuje działania niezbędne w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej oraz innej działalności statutowej, zapewnienia każdemu dziecku warunków niezbędnych  do jego rozwoju, podnoszenia jakości pracy przedszkola i jego rozwoju organizacyjnego.

2. Działania dotyczą:

1) efektów w zakresie kształcenia, wychowania, opieki oraz realizacji celów i zadań statutowych,

2) organizacji procesów kształcenia, wychowania i opieki,

3) tworzenia warunków do rozwoju i aktywności przedszkolaków,

4) współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym,

5) zarządzania placówką

                                                    

3. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy poprzez organizowanie przez nauczycieli pracy z całą grupą dzieci, zespołowo lub indywidualnie, w oparciu o podstawy programowe wychowania przedszkolnego stosując zróżnicowane metody i formy pracy z dzieckiem zaczerpnięte z różnorodnych koncepcji pedagogicznych.

4. Przedszkole może prowadzić eksperyment pedagogiczny lub innowacyjne działania programowe, organizacyjne lub metodyczne, których celem jest rozwijanie kompetencji wychowanków.

 

 

-  4  -

 

5. Cele pracy przedszkola:

1) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji,

2) budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre a co złe,

3) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych

4) budowanie dziecięcej wiedzy o świcie społecznym, przyrodniczym i technicznym,

5) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną, zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych,

6. zadania przedszkola:

1) zapewnienie opieki, wychowania i uczenia się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa

2) zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w przedszkolu,

3) organizowanie pracy z dziećmi zgodnie z zasadami higieny pracy, nauki oraz prawidłowościami psychologii rozwojowej dzieci,

4) dostosowanie treści, metod i form pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej do możliwości rozwojowych dziecka

5) udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej,

6) podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej

7) informowanie rodziców na bieżąco o postępach dziecka

 

-  5  -

 

 

§ 6

1. Przedszkole organizuje i udziela wychowankom pomocy psychologiczno- pedagogicznej, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami w sprawie udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

2.  Pomoc psychologiczno- pedagogiczna w przedszkolu polega na:

 1) rozpoznawaniu i zaspakajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka

2)  rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka,

 3) diagnozowanie środowiska dziecka wpływającego na jego funkcjonowanie w przedszkolu.

4) podejmowanie działań wyrównujących szanse edukacyjne dzieci

5) wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy udzielanej dzieciom.

2. Nauczyciele oraz specjaliści w przedszkolu prowadzą obserwacje pedagogiczną mającą na celu rozpoznawanie u dzieci:

1) szczególnych uzdolnień

2) przyczyn trudności rozwojowych,

3) przyczyn zaburzeń zachowania

3. Dyrektor Przedszkola z uwzględnieniem opinii i orzeczeń poradni psychologiczno- pedagogicznej oraz diagnozy sporządzonej na terenie przedszkola organizuje pomoc psychologiczno- pedagogiczną, w tym w szczególności: 

 

-  6  -

 

1) ustala dzieciom objętym pomocą psychologiczno-pedagogiczną formy tej pomocy, okres jej udzielania oraz wymiar godzin, w których poszczególne formy pomocy będą realizowane,

2) informuje na piśmie rodziców dziecka o formach i zakresie udzielanej pomocy,

 4. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna jest udzielana w toku bieżącej pracy z dzieckiem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów.

5. Przedszkole udziela pomocy psychologiczno- pedagogicznej w następującej formie:

1) zajęć rozwijających uzdolnienia,

2) zajęć specjalistycznych: korekcyjno- kompensacyjnych, logopedycznych, oraz indywidualnej pracy profilaktycznej, stymulującej i kompensacyjnej,

4) prowadzenie pracy edukacyjnej zgodnie z zaleceniami poradni,

5) współpracę nauczycieli, specjalistów oraz rodziców w tworzeniu indywidualnego programu edukacyjno- terapeutycznego, zatwierdzonego przez Dyrektora,

6) organizowanie we współpracy ze specjalistami poradni, konsultacji, warsztatów i porad dla rodziców i nauczycieli,

 8) dokonywanie przez zespół pracujący z dzieckiem co najmniej 2 razy w roku okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka, dokonując ewaluacji IPET- u, w miarę potrzeb modyfikując jego zapisy,

10) zespół składa sprawozdanie z przebiegu realizacji IPET- u na półrocznymi podsumowującym posiedzeniu Rady Pedagogicznej,

6.  Przedszkole organizuje i udziela rodzicom pomocy psychologiczno- pedagogicznej polegającej na wspieraniu ich w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych.

 

-  7  -

 

7.Indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym obejmuje się dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znaczne utrudnia uczęszczanie do przedszkola. Zadania edukacyjne realizuje się w miejscu pobytu dziecka . Organizacja pracy następuje w porozumieniu z Organem Prowadzącym.

8. Dyrektor pisemnie zawiadamia rodziców o potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno- pedagogiczną, informując o ustalonych dla dziecka formach i okresie udzielania dziecku pomocy psychologiczno- pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane

9. Objecie dziecka zajęciami specjalistycznymi i terapeutycznymi, wymaga zgody rodziców.

10. Korzystanie z pomocy psychologiczno- pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne i nieodpłatne.

11. Przedszkole prowadzi odrębną dokumentację pomocy psychologiczno- pedagogicznej tj. teczka pomocy psychologiczno- pedagogicznej na dany rok szkolny oraz dzienniki zajęć

 

§ 7

1. Przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, religijnej i językowej poprzez:

1) prowadzenie zajęć w języku polskim

2) wprowadzanie w trakcie zajęć treści związanych z historią, przyrodą, kulturą i tradycją naszego kraju i regionu

3) nauczanie religii( katechezę) w ramach planu zajęć dla dzieci, których rodzice lub opiekunowie wyrażają pisemnie takie życzenie. W tym czasie dzieci nie uczęszczające na katechezę mają zapewnioną opiekę innego nauczyciela.

 

- 8  -

 

2. Sposób realizacji zadań przedszkola odbywa się poprzez odpowiedni dobór treści, metod i organizacji pracy wychowawczo- dydaktycznej i opiekuńczej, uwzględniający potrzeby i możliwości rozwojowe dziecka, a w szczególności:

1) stosowanie zadań dla dzieci w sytuacjach naturalnych

2) wykorzystanie systemu ofert edukacyjnych

3) organizowanie zajęć o atrakcyjnych dla dzieci treściach z zastosowaniem różnorodnych, w miarę możliwości nowatorskich form i metod pracy

4) stawianie zadań dostosowanych do rzeczywistych potrzeb, możliwości i zainteresowań dzieci,

 5) organizowanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających nawiązywaniu przez dzieci różnorodnych kontaktów społecznych oraz wyrażania własnych emocji,

myśli i wiedzy w różnorodnej twórczości własnej- werbalnej, plastycznej, ruchowej, muzycznej

6) ukazywanie dzieciom piękna języka ojczystego oraz bogactwa kultury i tradycji narodowej i regionalnej,

7) upowszechnianie wiedzy o ruchu drogowym wśród dzieci oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemu bezpieczeństwa i zasad poruszania się po drodze,

8) organizowanie nauki religii, na życzenie rodziców zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie

9) rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno- komunikacyjnych w realizacji programowej kształcenia ogólnego. W trakcie powyższych działań edukacyjnych wdrażane są zasady promocji i ochrony zdrowia

 

-  9 -

 

3. Przedszkole wspomaga wychowawczą rolę rodziny poprzez:

1) pomoc w rozpoznawaniu możliwości  rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej,

2) informowanie na bieżąco o postępach i zachowaniach dziecka, osiąganych przez nie sukcesach i niepowodzeniach oraz o objawach wskazujących na konieczność konsultacji z określonymi specjalistami,

3) uzgodnienie wspólnie z rodzicami kierunku i zakresu działań zadań realizowanych w przedszkolu,

4)  upowszechnianie wiedzy pedagogiczno- psychologicznej,

 

4. Formy współdziałania z rodzicami:

1) zebrania grupowe 2 razy w roku szkolnym,

2) przedszkolne imprezy i uroczystości okolicznościowe,

3) zajęcia pokazowe, dni otwarte, zajęcia otwarte,

4) udostępnianie teczek z pracami plastycznymi , kart pracy oraz indywidualnej dokumentacji dotyczącej dziecka,

5) redagowanie tablic  informacyjnych dla rodziców, na których zamieszczane są zadania realizowane z przedszkolakami w grupie jak i sprawy dotyczące ogółu wychowanków oraz organizacji przedszkola,

6) prowadzenie strony internetowej na FB,

7) bieżące informowanie o postępach dziecka  w bezpośrednim kontakcie rodzica ( godz. wychowawcy), przygotowywanie informacji dla wskazanej przez rodzica instytucji,

8) arkusze dotyczące gotowości szkolnej dziecka 6- letniego,

 

-10 –

 

§ 8

1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując sposoby i metody oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych.

2. Zakres i sposób wykonywania zadań opiekuńczych przedszkola:

1) opiekę nad dziećmi w trakcie całego ich  pobytu w przedszkolu sprawują nauczyciele, w wyjątkowych sytuacjach  krótkotrwałą opiekę nad dziećmi może sprawować inny personel przedszkola wyznaczony przez Dyrektora,

2) zapewnianie dzieciom pełnego poczucia bezpieczeństwa pod względem fizycznym, jak i psychicznym,

3) Stosowanie w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż

3. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczne i higieniczne warunki zabawy, nauki i wypoczynku tj.

1) rozkład dnia w przedszkolu uwzględnia równomierne rozłożenie zajęć w ciągu całego dnia i ich różnorodność, w tym pobyt w ogrodzie przedszkolnym,

2) organizuje się codzienny pobyt na świeżym powietrzu, o ile pozwalają na to warunki pogodowe,

 3) zapewnia się w salach zajęć właściwa powierzchnię, oświetlenie, wentylacje i ogrzewanie to znaczy temperaturę co najmniej 18 C

4) w przypadku niższej temperatury, Dyrektor Przedszkola zawiesza zajęcia na czas oznaczony i powiadamia o tym organ prowadzący,

5) Dyrektor za zgodą organu prowadzącego może zawiesić, jeśli temperatura zewnętrzna , mierzona o godz. 21:00 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi – 15 C lub jest niższa a także w przypadku wystąpienia na danym terenie zdarzeń, które mogą zagrozić zdrowiu dzieci,

6) w salach dostosowuje się meble zgodnie z ergonomią do wzrostu dzieci

- 11 –

 

7) dzieci w czasie pobytu w przedszkolu korzystają z posiłków przygotowanych

przez kucharkę, zgodnie z normami żywieniowymi i estetycznie podanymi w jadalni,

8) wobec wychowanków na terenie placówki nie są stosowane żadne zabiegi medyczne oraz nie podaje się żadnych leków z uwagi na brak profesjonalnej opieki medycznej,

9) w przypadku choroby zakaźnej dziecka rodzice zobowiązani są do powiadomienia o tym nauczycielki lub  Dyrektora placówki i po każdej chorobie zakaźnej należy przedłożyć zaświadczenie o zdolności dziecka do uczęszczania do przedszkola,

10) w przypadku stwierdzenia przez wychowawców u dzieci, złego stanu ich  zdrowia np. kataru, kaszlu i innych objawów somatycznych, należy niezwłocznie powiadomić Rodzica, który ma obowiązek odebrać dziecko z przedszkola,

2. Zasady sprawowania opieki w czasie zajęć poza terenem przedszkola:

1) poza terenem przedszkola opiekę nad dziećmi sprawuje nauczyciel wraz z osobą pomagającą np. inny pracownik przedszkola. Na  jedną osobę dorosłą może przypadać maksymalnie 15 dzieci z zastrzeżeniem, iż zawsze musi być nie mniej niż 2 opiekunów

2) osobą uprawnioną do prowadzenia wycieczki dydaktycznej, krajoznawczej i rekreacyjnej( spaceru) jest nauczyciel,

3) każda wycieczka jest organizowana zgodnie z ogólnym regulaminem wycieczek i spacerów obowiązującym w przedszkolu

4)  zasady w/w regulamin są każdorazowo  omawiane przed wycieczka  z dziećmi uczestniczącymi w wycieczce

5) każda wycieczka musi być zgłoszona na druku ” karta wycieczki”

6) w trakcie wyjść dzieci poza teren przedszkola nauczyciel zobowiązany jest do ścisłego  przestrzegania przepisów o ruchu drogowym i przypomnienia tych zasad dzieciom.

-  12  -

 

7 ) każdy nauczyciel wychodzący z dziećmi poza teren przedszkola jest zobowiązany do każdorazowego odnotowania tego faktu w zeszycie wyjść z dziećmi,

8) przed każdym wyjściem do ogrodu przedszkolnego teren musi być sprawdzony przez nauczyciela lub innego pracownika przedszkola,

9) jeśli miejsce , w którym mają być prowadzone zajęcia, lub stan znajdujących się na nim urządzeń technicznych może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa dzieci, nauczyciel zobowiązany jest nie dopuścić do zajęć lub przerwać je wyprowadzając dzieci z miejsca zagrożenia oraz powiadomić o tym niezwłocznie Dyrektora Przedszkola.

10) teren zabaw wokół przedszkola musi być ogrodzony.

§ 9

1. Jeżeli przerwa w działalności przedszkola trwa co najmniej dwa tygodnie, Dyrektor dokonuje kontroli całego obiektu i terenu wokół niego pod kątem bezpieczeństwa. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół.

2. W razie nieszczęśliwego wypadku podczas pobytu dziecka w przedszkolu nauczycielka zobowiązana jest

1) udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej, a w razie konieczności wezwać pogotowie ratunkowe,

2) powiadomić rodziców( opiekunów) dziecka,

3) niezwłocznie powiadomić Dyrektora Przedszkola,

4) Dyrektor jest zobowiązany powiadomić o wypadku śmiertelnym, organ prowadzący,  prokuratora i  kuratora oświaty a w przypadku zbiorowego zatrucia zawiadamia państwowego inspektora sanitarnego.

 

 

-  13  -

 

§ 10

1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dzieckiem od momentu przekazania dziecka przez rodzica , lub inną upoważnioną przez niego osobę pod opiekę wychowawcy grupy  lub pod opiekę upoważnionego pracownika przedszkola, do czasu odbioru dziecka z Sali lub ogrodu przez rodzica lub inna upoważnioną osobę.

2. W celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa dzieciom przedszkole określa następujące zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola:

1) przyprowadzanie dzieci do przedszkola odbywa się do godziny 9.00, w przypadku doraźnego, późniejszego przyprowadzenia dziecka do przedszkola rodzice maja obowiązek do godz. 8.30 danego dnia powiadomić o tym zamiarze.

2) rodzice mogą upoważnić na piśmie osobę pełnoletnią do przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola, upoważnioną przez nich  osobę zapewniająca  dziecku pełne bezpieczeństwo.

3) w przypadku odbierania dzieci przez starsze rodzeństwo- rodzeństwo musi mieć ukończone 13 lat( ograniczona odpowiedzialność prawna) i posiadać upoważnienie na piśmie od rodzica

4) rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę

5) nauczyciel może odmówić wydania dziecka  rodzicowi lub osobie upoważnionej w przypadku, gdy stan osoby odbierającej będzie wskazywał, ze nie może  ona zapewnić bezpieczeństwo( jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających). O każdej odmowie wydania dziecka nauczyciel niezwłocznie informuje Dyrektora przedszkola.

 

 

 

-  14 -

 

ROZDZIAŁ III

ORGANY PRZEDSZKOLA I ICH KOMPETENCJE

1. Organami przedszkola są:

1) Dyrektor Przedszkola, zwany dalej Dyrektorem,

2) Rada Pedagogiczna,

3) Rada Rodziców

2. Kompetencje Dyrektora:

1) kierowanie bieżącą działalnością przedszkola i reprezentowanie jej na zewnątrz,

2) dopuszczanie do użytku w przedszkolu wybranych przez nauczycieli programów wychowania przedszkolnego,

3) sprawowanie nadzoru pedagogicznego, dokonywanie oceny pracy nauczycieli i oceny ich dorobku zawodowego, w związku z uzyskiwaniem kolejnych stopni awansu zawodowego,

4) przedstawianie wyników i wniosków z nadzoru Radzie Pedagogicznej,

5) sprawowanie opieki nad dziećmi oraz stwarzanie warunków do ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego,

6) współpraca z Radą Rodziców i Rada Pedagogiczną,

7) zapewnianie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań w ich doskonaleniu zawodowym lub w podnoszeniu kwalifikacji

8) zapewnianie, w miarę możliwości, odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań wychowawczo- dydaktycznych i opiekuńczych,

9) wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć  organizowanych  przez przedszkole

10) realizacja zadań zgodnie z uchwałami Rady Pedagogicznej oraz z zarządzeniami organów nadzorujących przedszkole,

-  15  -

 

11) wstrzymanie realizacji uchwał Rady Pedagogicznej, jeśli są one niezgodne z prawem oświatowym.

12) przedstawianie do zaopiniowania projektu planu finansowego Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców,

13) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym przedszkola i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie , a także za administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę przedszkola,

14) zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli i innych pracowników przedszkola,

15) przyznawanie nagród i wymierzanie kar porządkowych pracownikom placówki,

16) występowanie z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola,

17) współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz z zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych.

3 Dyrektor wykonuje inne działania wynikające z przepisów szczegółowych:

1) wykonuje uchwały Rady Gminy w Sieroszewicach w zakresie działalności przedszkola,

2) współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz pomocy dzieciom i ich rodzinom,

 3) organizuje proces rekrutacji  do przedszkola w oparciu o odrębne przepisy

4. W czasie nieobecności Dyrektora Przedszkola obowiązki jego pełni  nauczyciel upoważniony przez organ prowadzący.

 

 

-  16  -

 

§ 11

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola realizującym statutowe zadania dotyczące kształcenia, wychowania i opieki.

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: Dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.

3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Przedszkola.

4. W posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego lub na wniosek członków Rady tj. przedstawiciele organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny, doradca metodyczny i inni.

5. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania, zgodnie z regulaminem Rady.

6. Zasady funkcjonowania Rady Pedagogicznej określa regulamin jej działalności, uchwalony przez Radę i normujący w szczególności:

1) sposób zwoływania , prowadzenia i dokumentowania posiedzeń,

2) wewnętrzną organizację Rady Pedagogicznej

3) kompetencje przewodniczącego,

4) zasady uczestnictwa w pracach Rady Pedagogicznej osób nie będących członkami tego organu.

7.  Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

1) zatwierdzanie planów pracy przedszkola i organizacji pracy przedszkola,

2) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów w przedszkolu,

3) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,

4) uchwalenie statutu przedszkola,

 

-  17  -

 

5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy wychowanków,

6) ustalenie sposobu wykorzystywania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy przedszkola.

8. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) organizację pracy przedszkola w tym przede wszystkim organizację tygodniowego rozkładu zajęć, ramowego rozkładu dnia poszczególnych oddziałów , uwzględniając potrzeby i zainteresowania dzieci,

2) projekt planu finansowego przedszkola,

3) propozycje Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć, w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

4) wnioski nauczycieli w sprawie doskonalenia organizacji pracy przedszkola,

5) Programy wychowania przedszkolnego, projekty autorskie i projekty edukacyjne przed dopuszczeniem ich do użytku przez Dyrektora,

6) pracę Dyrektora Przedszkola na wniosek organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny,

7) podjęcie w przedszkolu działalności przez stowarzyszenia i organizacje w celu wspierania działalności statutowej

9.  Przedstawiciele Rady Pedagogicznej( zespół) przygotowują projekt statutu przedszkola oraz jego nowelizacje i przedstawiają do uchwalenia Radzie Pedagogicznej.

10.  Rada Pedagogiczna może występować z umotywowanym wnioskiem do Gminy Sieroszewice o odwołanie z funkcji Dyrektora

11.  Rada Pedagogiczna wybiera dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora Przedszkola.

 

-  18  -

 

12. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów poprzez głosowanie tajne( w sprawach mogących naruszyć dobro osobiste) lub jawne( pozostałe sprawy), w obecności co najmniej połowy jej członków.

13.Dyrektor Przedszkola wstrzymuje wykonywanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa, o wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor  niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

14. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane  elektronicznie.

15. Osoby biorące udział w zebraniach Rady Pedagogicznej są zobowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na tym zebraniu, które mogą naruszać dobra osobiste wychowanków lub ich rodziców , a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

 

§ 12

1. Rada Rodziców Publicznego Przedszkola w Latowicach jest organem kolegialnym przedszkola i stanowi reprezentacje rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.

2. W skład Rady Rodziców wchodzą ( po jednym) przedstawiciele rad oddziałowych wybranych w wyborach podczas zebrania rodziców

3. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności.

4. Rada Rodziców może porozumiewać się z radami rodziców innych przedszkoli, szkół i placówek, i ustalać zasady i zakres współpracy.

5. Rada Rodziców działa w oparciu o regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola i prawem oświatowym

6. W posiedzeniach Rady Rodziców uczestniczyć może, z głosem doradczym, Dyrektor Przedszkola oraz inne zaproszone osoby.

 

-  19  -

 

7. Do kompetencji Rady Rodziców należy:

 1) uchwalanie regulaminu działalności Rady Rodziców,

2) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Przedszkola,

8.  Rada Rodziców wybiera dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora Przedszkola.

9. W celach wspierania statutowej działalności przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy z Rady Rodziców określa regulamin Rady Rodziców.

10. Rada Rodziców ma prawo:

 1) występować do Rady Pedagogicznej i Dyrektora Przedszkola oraz organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola,

2) opiniowanie projektu planu finansowego,

3) przedstawiania swojej opinii dotyczącej oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela,

4) występować o ocenę pracy zawodowej nauczyciela

5) wytypować dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora Przedszkola,

6) wspierać działalność statutową przedszkola z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

 

 

 

-  20  -

 

11. Zasady współdziałania między organami przedszkola oparte są na w

spólnych spotkaniach Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej, i Dyrektora, które organizuje się w sprawach:

1) organizacji imprez i wycieczek

2) wniosków składanych przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola a dotyczących różnych zagadnień z życia przedszkola,

3) ustalenia wysokości stawki żywieniowej, obowiązującą na dany okres czasu z uwzględnieniem: ilość żywionych dzieci, aktualnych cen artykułów żywnościowych i norm żywieniowych ustalonych prawem.

12. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci uwzględniając prawo rodziców do:

1) znajomości zadań wynikających z realizowanych podstaw programowych wychowania przedszkolnego, rocznego planu pracy przedszkola i planów miesięcznych w danym oddziale,

2) uzyskiwania rzetelnych informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju, osiąganych sukcesów i ewentualnych trudności,

3) znajomości wartości i norm społecznych, które będą przekazywane dziecku w przedszkolu oraz udziału w kształtowaniu zachowań, wynikających z tych wartości.

12. Organy przedszkola działają w ramach obowiązującego prawa:

1) podstawową zasada jest ugodowe rozwiązywanie konfliktów,

2) rozwiązywanie ustala się na drodze negocjacji pomiędzy stronami,

3) sprawy sporne ostatecznie rozstrzyga Dyrektor Przedszkola.

 

 

-  21 –

 

 

§ 13

1. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest Dyrektor, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji.

2. Wszelkie spory między organami przedszkola rozstrzyga Dyrektor, uwzględniając zakresy kompetencji tych organów.

 

   ROZDZIAŁ IV

   ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

§ 14

1. Organizacja przedszkola dostosowana jest do:

1) liczby dzieci zgłoszonych na dany rok szkolny, co warunkuje liczbę oddziałów, rodzaj i czas pracy

2) wymagań podstawy programowej wychowania przedszkolnego i wybranych na jej podstawie programów wychowania przedszkolnego,

3) W przedszkolu są organizowane zajęcia dodatkowe,

§ 15

1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień

2. Liczba dzieci w oddziale nie przekracza 25

 

 

 

-  22  -

 

§ 16

 

1. Praca wychowawczo- dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w przedszkolu w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego

2. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut. Podstawową formą pracy są zajęcia opiekuńcze i edukacyjne prowadzone w systemie grupowym, zespołowym i indywidualnym.

3. Przedszkole może organizować zajęcia dodatkowe dla dzieci, które są finansowane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego i nie wiążą się z ponoszeniem dodatkowych opłat przez rodziców.

4. Organizację i terminy zajęć dodatkowych, z uwzględnieniem w szczególności potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci, ustala Dyrektor placówki.
5. Rodzaj zajęć dodatkowych oraz ich częstotliwość  są uzgadniane z organem prowadzącym przedszkole.
6.  Dyrektor  powierza ich prowadzenie nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu lub zatrudnia nowych nauczycieli, posiadających odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia konkretnych zajęć.

7. Czas trwania zajęć  prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:

1) z dziećmi w wieku 3-4 lat około 15 minut

2) z dziećmi w wieku 5-6 lat około 30 minut

7. W czasie zajęć dodatkowych opiekę nad dziećmi sprawuje nauczyciel prowadzący zajęcia. Nauczyciel ten  ponosi pełną odpowiedzialność za zdrowie i życie dzieci.

 

 

-  23  -

 

§ 17

1. Organizację stałych, obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora na wniosek Rady Pedagogicznej z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny dziecka, dostosowany do oczekiwań rodziców.

2. Ramowy rozkład dnia obejmuje:

1) dzienny czas pracy poszczególnych oddziałów, dostosowany do wniosków rodziców,

2) następujące pory posiłków:

Śniadanie: grupa Biedronek – 9.00

                     Grupa Sówek – 9.40

Obiad:  grupa Biedronek – 12.30

               Grupa Sówek – 12.55

3.  Godziny realizacji podstawy programowej trwają od godziny 9.00 do godziny 14.00

4. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia  z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

5. Rozkład dnia w miarę potrzeby może być zmieniony w ciągu dnia.

§ 18

1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na wniosek Dyrektora Przedszkola:

1) dzienny czas pracy przedszkola wynosi 9 godzin. Przedszkole jest czynne w godzinach od 7.00 do 16.00, w tym 5 bezpłatnych godzin dziennie, podczas których realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego

 

-  24  -

 

2) czas pracy przedszkola trwa 11 miesięcy,

3) przerwa wakacyjna trwa zmiennie raz w lipcu, następnego roku w sierpniu i jest wykorzystywana na:

a) wykonanie remontu i czynności porządkowych,

b) pracownicze urlopy wypoczynkowe

2. W okresie zmniejszonej frekwencji dzieci, Dyrektor może podjąć decyzję o zmniejszeniu liczby oddziałów,

3. W czasie absencji nauczycieli, Dyrektor może podjąć decyzję o łączeniu grup dziecięcych.

4. Zarówno w sytuacjach wymienionych w punktach 2 i 3 liczba dzieci po połączeniu oddziałów nie może przekroczyć 25 i opiekę nad nimi sprawuje zawsze nauczyciel.

§ 19

                        

1. W  przedszkolu zajęcia zawiesza się na czas oznaczony, w razie wystąpienia:

1) zagrożenia bezpieczeństwa dzieci w związku z organizacją i przebiegiem

    imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych,

2) temperatury zewnętrznej lub w pomieszczeniach, w których są prowadzone zajęcia z dziećmi, zagrażające ich zdrowiu,

3)  zagrożenie związane z sytuacją epidemiologiczną,

4) innego nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu lub zdrowiu dzieci,

2.  W przypadku zawieszenia zajęć, na okres powyżej dwóch dni dyrektor przedszkola, organizuje dla uczniów zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia te są organizowane nie później niż od trzeciego dnia zawieszenia zajęć.

- 25  -

 

3. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, będą realizowane:

1) z wykorzystaniem narzędzia informatycznego,

2) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji pomiędzy nauczycielem, uczniem i rodzicem,

3) przez podejmowanie przez dziecko aktywności określonych przez nauczyciela potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem lub wykonanie określonych działań,

4. O sposobie lub sposobach realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, dyrektor przedszkola, informuje organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

5. W szczególnych uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola, za zgodą organu prowadzącego  i po uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny, mogą odstąpić od organizowania dla uczniów zajęć z wykorzystaniem metod i technik na odległość.

6. Organizacja zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość:

1) nauczyciele wykorzystują technologię informacyjno- komunikacyjne do realizacji zajęć na odległość obsługiwane z poziomu komputerów, poprzez spotkania on-line w różnej formie, programy do pracy z dziećmi, multimedialne książeczki, aplikacje, gry edukacyjne i materiały multimedialne dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym,

2) dzieciom będą przekazywane materiały niezbędne do realizacji tych zajęć za pomocą poczty elektronicznej na adres e- mail grupy przedszkolnej,
3) przedszkole zapewnia warunki bezpiecznego uczestnictwa dzieci  w tych zajęciach w odniesieniu do ustalonych technologii informacyjno-komunikacyjnych, mając na uwadze łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,

 

-   26  -

 

4) uczestnictwo dzieci w zajęciach realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość potwierdzone będzie, uwzględniając konieczność poszanowania sfery prywatności dziecka oraz warunki techniczne i oprogramowanie sprzętu służącego do nauki poprzez kontakt z rodzicami poprzez telefon, e-mail lub inny sposób ustalony z rodzicami , systematyczne odbieranie i przekazywanie nauczycielom prac wykonywanych przez dzieci.

§ 20

1. Do realizacji zadań i celów statutowych przedszkole wykorzystuje:

1) 2 sale zajęć wraz z niezbędnym wyposażeniem,

2) pomieszczenia administracyjne i gospodarcze

3)  trzy łazienki

4) szatnię,

5) jadalnie,

6) kuchnię

7) plac zabaw

2. Odpowiedzialnym za stan i wyposażenie w/w pomieszczeń jest Dyrektor Przedszkola, który składa tę odpowiedzialność na poszczególnych nauczycieli, pracowników administracyjno-obsługowych, opiekunów tych pomieszczeń.

3.Szczegółowy zakres odpowiedzialności za mienie przedszkola określa Dyrektor Przedszkola, przy czym ustalenia Dyrektora nie mogą naruszać obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.


Opublikowane przez: Ewa Dudek | Autor: Ewa Dudek | Data wprowadzenia: 2023-07-28 13:25:43.
Data wprowadzenia: 2023-07-28 13:25:43
Autor: Ewa Dudek
ObowižEzuje od: 2022-09-15
Opublikowane przez: Ewa Dudek