Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej im.
Fryderyka Chopina w Strzyżewie

Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Strzyżewie

Szkoła Podstawowa im Fryderyka Chopina w Strzyżewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoła Podstawowa im. F. Chopina w Strzyżewie .

Data publikacji strony internetowej: 2018-11-06
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01-14
Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

nie wszystkie grafiki są opatrzone tekstem alternatywnym,
niektóre materiały tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków,
dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi,
brak informacji w języku migowym.
Wyłączenia

dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowanych przed dniem 23 września 2018 są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,
mapy są wyłączone z obowiązku dostępności,
pliki wytworzone przez inne podmioty i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródeł,
treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2021-01-14
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-01-14
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Karolina Tecław-Turska.
E-mail: ktt.strzyzew@gmail.com /> Telefon: 62 739 80 02


Każdy ma prawo:

zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:

dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli
w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej im. F. Chopina w Strzyżewie
Adres: ul. Anny Wiesiołowskiej 1, 63-405 Sieroszewice
E-mail:
sp-strzyzew@wp.pl /> Telefon: 62 739 80 02
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Szkoły Podstawowej w Strzyżewie znajduje się w Strzyżewie przy ul. Anny Wiesiołowskiej 1.

Budynek posiada trzy wejścia w tym jedno wejście pomocnicze - ewakuacyjne (od strony wschodniej), wejście ewakuacyjne (na sale gimnastyczną) oraz wejście główne (od strony zachodniej) na parterze:

- wejście wyposażone jest w standardowe drzwi, nieoznakowane, nieautomatyczne, oświetlone, dobrze widoczne na tle fasady, zabezpieczone są samozamykaczem, przed i za drzwiami nie ma stopni ani progów, przy drzwiach nie ma domofonu,

- budynek jest wyraźnie oznakowany tablicą informacyjną, jest właściwie oznakowany (np. przy pomocy piktogramów – oznaczeń przeciwpożarowych)

- nawierzchnia przed wejściem jest utwardzona i pozbawiona przeszkód,

- budynek składa się z parteru oraz piętra,

- do wejścia głównego na parterze prowadzą schody oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych,

- wewnątrz budynku ciągi komunikacyjne posiadają oznaczenia fakturowe (różne kolory posadzki) ułatwiające nawigacje,

- na piętro prowadzą schody, schody są proste i posiadają taki sam kształt i wysokość, nie ma wyróżnienia początku i końca biegów schodów, schody wyposażone są w poręcze (brak oznaczenia pięter na poręczach w alfabecie Braille’a), brak oznaczeń fakturowych przed schodami, schody są oznaczone kontrastowo (różne kolory), powierzchnia schodów jest antypoślizgowa,

- budynek nie posiada windy umożliwiającej wjazd na piętro,

- w większości pomieszczeń jest możliwość poruszania się na wózkach inwalidzkich, 

- w pomieszczeniach istnieje możliwość regulowania natężenia światła,

- w budynku na parterze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych, wyposażona w uchwyty (także składane) ułatwiające przesiadanie się na muszle klozetową,

- wszystkie pozostałe toalety wyposażone są w urządzenia (podajniki mydła, pojemniki z ręcznikami itp.) umożliwiające korzystanie
z nich na wózkach inwalidzkich w sposób przewidywalny i łatwy w obsłudze, w pomieszczeniach tych nie ma przycisków alarmowych,

- elementy wyposażenia, meble, urządzenia, drzwi są dobrane w odpowiednim kontraście, umożliwiające samodzielną lokalizację
i obsługę przez osoby słabowidzące,

- sekretariat zlokalizowany jest na parterze,

- brak jest ogólnej tablicy informacyjnej, wyświetlaczy wideo tekstu,

- dostępne są oznaczenia symboliczne oraz informacje pisemne – tablice informacyjne, zamontowane w sposób skontrastowany
i umieszczone na odpowiedniej wysokości z zastosowaniem czytelnej czcionki,

- w budynku brak jest dostępu do informacji dotykowej oraz oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych
i słabowidzących,

- przy budynku znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe (nawierzchnia utwardzona) z wydzielonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych oraz rodzin z dziećmi,

- na teren budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,

- budynek posiada dźwiękowy system powiadamiania alarmowego,

- w budynku oznakowano drogi ewakuacji wyposażone w piktogramy – oznaczenia przeciwpożarowe.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Strona posiada następujące ułatwienia:

możliwość powiększania liter,
podwyższony kontrast,
mapa strony,
fokus wokół elementów nawigacyjnych.

 

Opublikowane przez: Jacek Nentwich | Data wprowadzenia: 2021-03-11 19:34:37 | Data modyfikacji: 2021-03-21 23:16:35.
Data wprowadzenia: 2021-03-11 19:34:37
Data modyfikacji: 2021-03-21 23:16:35
Opublikowane przez: Jacek Nentwich