Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej w Sieroszewicach

Szkoła Podstawowa w Sieroszewicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie
w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP:
target=_new>https://jo.sieroszewice.pl/index.php?id=1085

Dane teleadresowe jednostki:

Szkoła Podstawowa w Sieroszewicach
ul. szkolna 9
63-405 Sieroszewice
tel. 62 739 60 86
e-mail: spsieroszewice@sieroszewice.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2016-06-28
 • Data ostatniej aktualizacji: 2022-05-06


Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • nie wszystkie grafiki są opatrzone tekstem alternatywnym,
 • niektóre materiały tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków,
 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi,
 • brak informacji w języku migowym.

Wyłączenia

 • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowanych przed dniem 23 września 2018 są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,
 • mapy są wyłączone z obowiązku dostępności,
 • pliki wytworzone przez inne podmioty i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródeł,
 • treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.
  Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2021-01-13
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-05-06
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Donata Nentwich
/>E-mail: spsieroszewice@sieroszewice.pl />Telefon: 62 739 60 86

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśliw tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sieroszewicach
 • Adres: ul. Szkolna 9, 63-405 Sieroszewice
 • E-mail: spsieroszewice@sieroszewice.pl
 • Telefon: 62 739 60 86

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Szkoły Podstawowej w Sieroszewicach znajduje się w Sieroszewicach przy ul. Szkolnej 9.

Budynek posiada 7 wejść – 2 główne (wejście do szkoły od strony zachodniej i wschodniej), 1 główne (wejście na halę sportową od strony północnej), 4 ewakuacyjne:  1 od strony wschodniej (wejście na halę sportową) i 3 od południowej:

 • wejścia wyposażone jest w standardowe drzwi, nieoznakowane, nieautomatyczne, oświetlone, dobrze widoczne na tle fasady, zabezpieczone są samozamykaczem, przed i za drzwiami nie ma stopni ani progów, przy drzwiach nie ma domofonu,
 • budynek jest wyraźnie oznakowany tablicą informacyjną, jest właściwie oznakowany (np. przy pomocy piktogramów – oznaczeń przeciwpożarowych),
 • nawierzchnia przed wejściem jest utwardzona i pozbawiona przeszkód,
 • budynek składa się z parteru i piętra, część budynku jest podpiwniczona,
 • do wejść głównych na parter prowadzą schody oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych,
 • wewnątrz budynku ciągi komunikacyjne posiadają oznaczenia fakturowe (różne kolory posadzki) ułatwiające nawigacje,
 • na piętro, półpiętro i do piwnicy prowadzą schody, schody są proste i posiadają taki sam kształt i wysokość, nie ma wyróżnienia początku i końca biegów schodów, schody wyposażone są w poręcze (brak oznaczenia pięter na poręczach w alfabecie Braille’a), brak oznaczeń fakturowych przed schodami, powierzchnia schodów jest antypoślizgowa,
 • budynek nie posiada windy umożliwiającej wjazd na półpiętro, piętro i do piwnicy,
 • w większości pomieszczeń jest możliwość poruszania się na wózkach inwalidzkich,
 • w pomieszczeniach istnieje możliwość regulowania natężenia światła,
 • w budynku na oddziale przedszkolnym (półpiętro) znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych, wyposażona w uchwyty (także składane) ułatwiające przesiadanie się na muszle klozetową,
 • wszystkie pozostałe toalety wyposażone są w urządzenia (podajniki mydła, pojemniki z ręcznikami itp.) umożliwiające korzystanie z nich na wózkach inwalidzkich w sposób przewidywalny i łatwy w obsłudze, w pomieszczeniach tych nie ma przycisków alarmowych,
 • elementy wyposażenia, meble, urządzenia, drzwi są dobrane w odpowiednim kontraście, umożliwiające samodzielną lokalizację
  i obsługę przez osoby słabowidzące,
 • sekretariat zlokalizowany jest na parterze,
 • brak jest ogólnej tablicy informacyjnej, wyświetlaczy wideo tekstu,
 • dostępne są oznaczenia symboliczne oraz informacje pisemne – tablice informacyjne, zamontowane w sposób skontrastowany
  i umieszczone na odpowiedniej wysokości z zastosowaniem czytelnej czcionki,
 • w budynku brak jest dostępu do informacji dotykowej oraz oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
 • przy budynku znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe (nawierzchnia utwardzona) bez wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych,
 • na teren budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 • budynek nie posiada dźwiękowego system powiadamiania alarmowego,
 • w budynku oznakowano drogi ewakuacji wyposażone w piktogramy – oznaczenia przeciwpożarowe.

 Informacje dodatkowe

W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu, ponieważ jednostki nie posiada osoby po odbytym kursie języka migowego.

 Ułatwienia

Strona posiada następujące ułatwienia:

 • możliwość powiększania liter,
 • podwyższony kontrast,
 • mapa strony,
 • fokus wokół elementów nawigacyjnych.
 

Opublikowane przez: Donata Nentwich | Data wprowadzenia: 2021-03-23 17:30:57 | Data modyfikacji: 2022-05-06 13:51:38.

Zobacz:
 Raport o stanie dostępności . 
Data wprowadzenia: 2021-03-23 17:30:57
Data modyfikacji: 2022-05-06 13:51:38
Opublikowane przez: Donata Nentwich