DOSTĘPNOŚĆ

Deklaracja dostępności

<h1 id="a11y-deklaracja">Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Publicznego Przedszkola w Wielowsi</h1>
<p id="a11y-wstep"><span id="a11y-podmiot">Publiczne Przedszkole w Wielowsi</span> zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4&nbsp;kwietnia 2019&nbsp;r. o&nbsp;dostępności cyfrowej stron internetowych i&nbsp;aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej <a id="a11y-url" href="http://www.jo.sieroszewice.pl/a">Biuletynu Informacji Publicznej Publicznego Przedszkola w Wielowsi</a>.</p>
<ul>
<li>Data publikacji strony internetowej: <time id="a11y-data-publikacja" datetime="2016-10-19">2016-10-19</time></li>
<li>Data ostatniej istotnej aktualizacji: <time id="a11y-data-aktualizacja" datetime="2020-12-20">2020-12-20</time></li>
</ul>
<h2>Status pod względem zgodności z ustawą</h2>
<p>Strona internetowa jest <strong id="a11y-status">częściowo zgodna</strong> z&nbsp;ustawą o&nbsp;dostępności cyfrowej stron internetowych i&nbsp;aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z&nbsp;powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.</p>

<h3>Treści niedostępne</h3>
<ul>
<li>
Filmy nie mają napisów dla osób niesłyszących
</li>
<li>
Zdjęcia i obrazki nie posiadają opisów i tytułów
</li>
</ul>


<h3>Wyłączenia</h3>
<ul>
<li>
Dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi
</li>
</ul>

<h3> Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności</h3>
<ul>
<li>Deklarację sporządzono dnia: <time id="a11y-data-sporzadzenie" datetime="2020-12-21">2020-12-21</time></li>
<li>Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: <time id="a11y-data-deklaracja-przeglad" datetime="2020-12-28">2020-12-28</time></li>
</ul>

<p>Deklarację sporządzono na podstawie samooceny. </p>


<h2 id="a11y-kontakt">Informacje zwrotne i dane kontaktowe</h2>
<ul>
<li>Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: <span id="a11y-osoba">Małgorzata Stępniak</span>.</li>
<li>E-mail: <span id="a11y-email">przedszkole.wielowies@wp.pl</span></li> /><li>Telefon: <span id="a11y-telefon">62 739 00 60</span></li>
</ul>

<p id="a11y-procedura">Każdy ma prawo:</p>
<ul>
<li>zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,</li>
<li>zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,</li>
<li>wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.</li>
</ul>
<p>Żądanie musi zawierać:</p>
<ul>
<li>dane kontaktowe osoby zgłaszającej,</li>
<li>wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,</li>
<li>wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.</li>
</ul>
<p>Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.</p>

<h3>Skargi i odwołania</h3>
<p>Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:</p>
<ul>
<li>Organ nadzorujący: Dyrektor Publicznego Przedszkola w Wielowsi</li>
<li>Adres: Publiczne Przedszkole w Wielowsi ul.Słoneczna 7 , 63-405 Sieroszewice</li>
<li>E-mail:
przedszkole.wielowies@wp.pl</li> /><li>Telefon: 62 739 00 60</li>
</ul>
<p>Skargę można złożyć również do <a href="https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich">Rzecznika Praw Obywatelskich</a>.</p>

<h2 id="a11y-architektura">Dostępność architektoniczna</h2>
<p>Na teren przedszkola wchodzi się przez furtkę. Następnie dojście chodnikiem gdzie wchodzi się po kilku stopniach na taras - do wejścia.Brak podjazdu dla w&oacute;zk&oacute;w i innych udogodnień dla os&oacute;b z niepełnosprawnością. Drzwi jednoskrzydłowe, plastikowe, przeszklone.Wejście służy r&oacute;wnież jako wyjście ewakuacyjne, kt&oacute;rych w budynku jest razem 3.Miejsca parkingowe znajdują sią obok budynku i za budynkiem.</p>

 

 

Opublikowane przez: Małgorzata Stępniak | Data wprowadzenia: 2020-12-28 13:38:33.
 Raport o stanie zapewnienia dostępności na dzień 01.01.2021 r.

Opublikowane przez: Nadzór - Imię Nadzór - Nazwisko | Autor: Małgorzata Stępniak | Data wprowadzenia: 2021-03-30 10:20:16.
Data wprowadzenia: 2021-03-30 10:20:16
Autor: Małgorzata Stępniak
Opublikowane przez: Nadzór - Imię Nadzór - Nazwisko