obowiązek informacyjny - kontrahent

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY – KONTRAHENT

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Publiczne Przedszkole w Latowicach

    zwany dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po jego wyznaczeniu): e-mail: inspektor@rodo-krp.pl,
           tel. +48 792 304 042.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przedstawienia oferty, marketingu bezpośredniego własnych usług i                   produktów, przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz telefoniczną, zawarcia umowy, realizacji obowiązków           prawno-podatkowych, obrony przed roszczeniami oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń.

4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a, b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady      (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w      sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z        dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1, dalej: RODO) oraz inne akty prawne, w szczególności Ustawa z dnia 23    kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia           przetwarzania danych osobowych, w szczególności w zakresie obsługi informatycznej, prawnej, kadrowej, księgowej, ochrony           osób i mienia lub ochrony danych osobowych, a także przez podmioty, którym Administrator udostępnia dane osobowe na                 podstawie przepisów prawa, w szczególności organom ścigania, organom kontrolnym i organom podatkowym.

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do zawarcia umowy. W przypadku niepodania tych         danych, zawarcie umowy jest niemożliwe. W pozostałym zakresie Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie     udzielonej przez Panią/Pana zgody lub na podstawie innych przesłanek dopuszczalności przetwarzania wskazanych w art. 6 RODO.

1. Posiada Pani/Pan prawo do:

a. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania             danych osobowych oraz powiadomienia odbiorców danych o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub

   ograniczeniu przetwarzania;

b. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

c. wniesienia sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania;

d. przenoszenia danych osobowych;

e. otrzymywania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;

f.  wniesienia skargi do organu nadzorczego (obecnie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
    w przyszłości – właściwego w świetle obowiązujących przepisów organu nadzorczego);

g. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

2. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

3. W przypadku wyczerpania przesłanek zawartych w przepisach art. 6 ust. 1 lit. a RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia       zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej     cofnięciem.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania umowy oraz przez wymagany
    w świetle obowiązującego prawa okres po jej wygaśnięciu, w celu archiwizowania danych lub ochroną przed roszczeniami i w celu     ich dochodzenia.

 

 

 

Opublikowane przez: Ewa Dudek | Data wprowadzenia: 2021-04-14 13:33:51.

Zobacz:
 obowiązek informacyjny - kontrahent .  obowiązek informacyjny - dziecko rodzic/opiekun . 
Data wprowadzenia: 2021-04-14 13:33:51
Opublikowane przez: Ewa Dudek