obowiązek informacyjny - dziecko rodzic/opiekun

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY – DZIECKO I RODZIC/OPIEKUN

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Publiczne przedszkole w Latowicach zwany dalej Administratorem.                    Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po jego wyznaczeniu): e-mail: inspektor@rodo-krp.pl,
    tel. +48 792 304 042.

3. Dane osobowe dziecka i rodzica, zwane dalej danymi osobowymi, przetwarzane będą w związku z realizacją celów dydaktycznych,     wychowawczych i opiekuńczych szkoły / przedszkola oraz w celach marketingowych, prowadzenia strony internetowej i serwisu        intranetowego (media wewnętrzne) Administratora, w celu promocji i akcji zwiększających rozpoznawalność Administratora, w celu    tworzenia broszur reklamowo-informacyjnych, w celu tworzenia kronik, w celu przygotowania stosownych legitymacji, przepustek i    identyfikatorów, w celu prowadzenia tablic ogłoszeń i gablot informacyjnych, w celu udziału i publikacji informacji o konkursach,        olimpiadach i zawodach sportowych, a także publikacji o nich informacji.

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a, b, c oraz art. 9 ust. 2 lit. a, h Rozporządzenia Parlamentu             Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem        danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie      o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) oraz inne akty prawne, w szczególności ustawa z dnia 14    grudnia 2016 roku Prawo oświatowe wraz z aktami wykonawczymi, ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela wraz z          aktami wykonawczymi, ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty wraz z aktami wykonawczymi, ustawa z dnia 15            kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej wraz z aktami wykonawczymi, w tym Rozporządzenie Ministra Edukacji                  Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i                organizowania tych form oraz sposobu ich działania, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w            sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności            wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej                                      z dnia 9 sierpnia 2017      r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych                przedszkolach, szkołach i placówkach.

5.Dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania   danych osobowych, w szczególności w zakresie obsługi informatycznej, prawnej, księgowej, ochrony osób i mienia lub ochrony         danych osobowych, a także przez podmioty, którym Administrator udostępnia dane osobowe na podstawie przepisów prawa, w         szczególności organom ścigania, organom kontrolnym, organom systemu ubezpieczeń społecznych, NFZ, innym jednostkom             gminnym, powiatowym, oświatowym.

6.Podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa i jest niezbędne do realizacji celów statutowych szkoły/przedszkola. W           przypadku niepodania tych danych, ich wypełnienie jest niemożliwe. W pozostałym zakresie Pani/Pana dane osobowe mogą być         przetwarzane na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody lub na podstawie innych przesłanek dopuszczalności przetwarzania     wskazanych w art. 6 i 9 RODO.

7.Posiada Pani/Pan prawo do:

a. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania            danych osobowych oraz powiadomienia odbiorców danych o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu              przetwarzania;

b. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

c. wniesienia sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania;

d. przenoszenia danych osobowych;

e. otrzymywania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;

f.  wniesienia skargi do organu nadzorczego (obecnie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
    w przyszłości – właściwego w świetle obowiązujących przepisów organu nadzorczego);

g. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

8. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

9. W przypadku wyczerpania przesłanek zawartych w przepisach art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO, przysługuje Pani/Panu       prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 

    z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10.Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia nauki.

 

Opublikowane przez: Ewa Dudek | Data wprowadzenia: 2021-04-14 13:43:58.

Zobacz:
 obowiązek informacyjny - kontrahent .  obowiązek informacyjny - dziecko rodzic/opiekun . 
Data wprowadzenia: 2021-04-14 13:43:58
Opublikowane przez: Ewa Dudek