sprawozdanie majątkowe za 2021r.

"Na podstawie § 34 ust. 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finanasów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa,  budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetopwych, pastwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej(Dz.U.2020.342) informujemy, że sprawozdanie finansowe Publicznego Przedszkola w Latowicach za 2021r. opublikowane jest na stronie jednostki obsługującej, tj.Gminnego Zakładu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Sieroszewicach:www.jo.sieroszewice.pl"

 

Opublikowane przez: Ewa Dudek | Data wprowadzenia: 2022-05-09 12:13:04.

Zobacz:
 sprawozdanie majątkowe za 2021r. . 
Data wprowadzenia: 2022-05-09 12:13:04
Opublikowane przez: Ewa Dudek